4. ЭВИН ЭКН – ТОСН

Дахгч іњг

ЧИ Ю ДАСВЧ?

Умштн. Чик хәрү шүүтн.

Мини аавин шин гер.
(Герлән келвр)

Диилврин өдрлә байрта йовдл учрв. Мана аавд шин гер белглв. Юңгад гихлә, аав Алдр дәәнд дәәлдҗ йовла. Дәәнә хөөн хөөч болҗ көдллә. Орн-нутгтан ик ач күргв. Кесг орденәр ачлгдв.
Аавин гер хойр хаалһин белчрт бәәнә. Оньган өгәд, хаалһ һатлх кергтә. Аав хашадан эс гиҗ гертән бәәнә. Эн ода медәтә, йирн тавта. Мана бүлд аав насарн ах болна. Цуг элгн-садн аавиг тевчнә. Аавд золһҗ ирнә. Урҗ өдр эдн аавин шин гер йөрәхәр ирлә. Өрүн ээҗ зул өргв, цәәһәр дееҗ бәрв.
Герт кех көдлмш дала. Амрлһна өдрлә мини авһ ирх. Хашад урһа модд суулһх. Альмна, кедмнә, чииһин модд суулһхар бәәнәвидн. Һаһа цецгүд авч ирх. Аавин хаша кеерүлх. Зунар би аав-ээҗтәһән бәәхв. Эднд нөкд болхв. Тиигәд чигн, зуна амрлһ икәр күләҗәнәв.


Соңстн. Ирлцүлтн.

Күүкд кенә тускар келҗәнә?

6-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хәрү өгтн.

7-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хәрү өгтн.

10-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврмудт хәрү өгтн.

12-гч кичіл

2. Соңстн. Ирлцүлтн.

13-гч кичіл

3. Соңстн. Ирлцүлтн.

17-гч кичіл

2. Соңстн. Ирлцүлтн.

18-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хәрү өгтн. Ирлцүлтн.

20-гч кичіл

2. Соңстн. Ирлцүлтн.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска