3. КЎ КЎНДЛХЛІ, КИШГ ИРДГ

ЧИ Ю ДАСВЧ?

Соңстн. Ирлцүлтн.


Умштн. Чик хәрү шүүтн.

Һаһан белг.
(Герлән келвр)

Цуг мана элгн-саднр мини һаһаг тевчнә. Юңгад гихлә, эн мана Таңһчд нернь туурсн зәңгч. Энүнә нерн Болха. Аав ээҗ хойрин отхн күүкн. Эн хойр ахта, нег эгчтә. Эдн цугтан гер-малта. Тиигәд мини һаһа олн ачнрта. Нанд болхла, дала бөлнр бәәнә.
Мадн һаһадан дуртавидн. Эн ухата, цаһан седклтә, шогч, шулун-шудрмг күүкд күн. Одахн нанд тому күртв. Долан хонгтан гертәсн һарсн угав. Һаһам нанд золһҗ ирв. Белгтә ирв. Тернь планшет бәәҗ. Би йир икәр байрлув. Тиим юмна тускар ухалҗалав. Тиим сән белгтә би шулун эдгүв.
Мини һаһа хальмг соньнд көдлнә. Хальмг урн үгин зөөр сәәнәр меднә. Һаһан белглсн планшетд келврмүд, шүлгүд, дуд, наадд болн нань чигн соньн тоот бәәнә. Би цугинь соньмсҗ хәләвв, умшув. Һаһаһан дураһад, ухата болхар бәәнәв.

2-гч кичіл

3. Соңстн. Ирлцүлтн.

5-гч кичіл

2. Соңстн. Ирлцўлтн.

7-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хірў ґгтн.

8-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хірў ґгтн.

9-гч кичіл

3. Соңстн. Сурврт хірў ґгтн.

11-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хірў ґгтн.

12-гч кичіл

2. Соңстн. Умштн. Зәңгс чиклтн.

17-гч кичіл

3. Соңстн. Дутҗах орч нерд бичтн.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска