2. СІН ГИИЧД КЎН БАЙРЛДГ


Умштн. Чик хǝрү шүүтн.

Шин җилин күсл.
(Содмна келвр)

Давсн җил би нег күүкнлǝ таньлдув. Нернь Мɵңгн Цецг. Эн йир ухата, эрдмтǝ күн. Бичкнǝсн авн тиим шинҗлǝч күүкн бǝǝҗ. Һунтадан дуулҗ, биилҗ чаддг билǝ. Дɵнтǝдǝн умшдг дасв. Тавтадан һурвн кел меддг бǝǝҗ: китд, ɵɵрд болн англь.
Эн күүкнлǝ таньлдсндан йир байрта бǝǝнǝв. Мɵңгн Цецг ода йистǝ, болв иргчдǝн кен болхан меднǝ. Эцкǝн дураһад, арһлач болхар седҗǝнǝ. Олн һазр эргǝд, олн орн-нутгудт одад кергǝн күцәх. Тиигǝд олн кел дасх зɵвтǝ. Олн-ǝмтнǝ авъяс медх кергтǝ.
Мɵңгн Цецгт тернь күнд керг биш. «Чаддгов» гидг үг эн күүкн медхш. Миниһǝр болхла, энүнǝ сансн санан күцх.
Би бас тиим арһта күн болхар седҗǝнǝв. Шин җилǝс авн сурһулян улм сǝǝнǝр сурхв, англь кел дасхв, дала дегтрмүд умшхв, эсвǝн батлхв. Эн мини шин җилин күсл.


Соңстн. Сурврт хǝрү ɵгтн.

1-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хǝрү ɵгтн.

6-гч кичіл

3. Соңстн. Сурврт хǝрү ɵгтн.

10-гч кичіл

3. Соңстн. Зǝңгс чик даранднь тǝвтн.

17-гч кичіл

2. Соңстн. Ирлцүлтн.

18-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хǝрү ɵгтн.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска