1. МЕДРЛ – ИК ЗӨӨР

Умштн. Сурврмудт чик хірў шўўтн.

Мендвт, күндтә үүрмүд! Би таднла үүрлсндән байрлҗанав. Сән-менд бәәнәт гиҗ санҗанав.
Сурһулин шин җиллә йөрәҗәнәв. Нанд сән зәңг бәәнә. Өцклдүр мини һарсн өдр билә. Би хулһн сарин хөрн доланд төрләв. Намр – мини дурта җилин цаг.
Өцклдүр өрүн эк ээҗ хойр мини хорад орҗ ирв, һарсн өдрлә йөрәв. Экм нанд шин киилг белглв. Ээҗм соньн дегтр өгв. Асхн мадн бичкн нәр кеввидн. Мини үүрмүд болн элгн-садн ирв. Эдн нанд бас белг белглв. Мини эк сән, шимтә хот белдв. Хотын хөөн күүкд һаза һарад наадв. Медәтнр герт үлдәд күүндв. Мини һарсн өдрин нәр нанд йир таасгдв.
Давсн сән өдрлә өрүһәр мадн бүләрн балһс орлавидн. Хот-хол, зер-земш, үс, шүүс – нәәрт кергтә тоот хулдҗ авад белдләвидн. Хувцна делгүрт ке хувц хулдҗ авувидн. Экм бийдән шин майг болн сөөкә хулдҗ авв. Эцкд – хар шалвр, ээҗд – эрәтә альчур, нанд – өлгмр киилг хулдҗ авувидн. Үдин хотан балһсна ресторанд ууввидн: темстә шарсн мах, хальмг цә, боорцг. Дарунь мадн зоопаркд одад, аңгуд болн шовуд хәләввидн. Нанд ик арслң үзхд соньн болв. Асхн ора хәрҗ ирүвидн.
Тадн ямаран соньн керг күцәҗәнәт? Бичхитн эрҗәнәв. Тана үр Содмн.


2-гч кичіл

3. Соңстн. Чикий эс гиҗ буруй.

4-гч кичіл

2. Соңстн. Ирлцүлтн.

6-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хәрү өгтн.

7-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хәрү өгтн.

9-гч кичіл

2. Соңстн. Ирлцүлтн.

12-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврт хәрү өгтн.

20-гч кичіл

2. Соңстн. Сурврмудт хәрў өгтн.

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска